Telefon: 776 260 685   •   Email: info@lintegra.com

Translation services with integrity

Položka Komentář Cena za normostranu
Překlad Standardní termín 280 Kč
Překlad Do druhého dne,
přes víkend atd.
300 až 340 Kč
Překlad Vyhotoven
v den zadání
340 až 390 Kč
Korektura anglického textu rodilým mluvčím Standardní termín 130 Kč
Korektura anglického textu rodilým mluvčím Expresní termín 150 Kč
Příplatek za náročné grafické zpracování Max. 15 %
Stručné jazykové konzultace Bezplatně

Nejsme plátci DPH.
Minimální rozsah zakázky je 0.5 normostrany.

Základní jednotku při výpočtu ceny práce představuje tzv. normostrana,
což je 1800 znaků včetně mezer. Počet normostran zaokrouhlujeme na 1 desetinné místo.

Uvedené sazby jsou konečné a platí od 1. listopadu 2022.

Všeobecné obchodní podmínky

Nedílná součást dohody o provedení překladu.

I. Základní ustanovení
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen jako „Podmínky“) jsou nedílnou součástí dohody o provedení překladu uzavřené mezi Bc. Radimem Vovesným, IČ: 730 90 425, bytem Okružní 975, 756 54 Zubří, fyzickou osobou – překladatelem, místo podnikání Renčova 21, 621 00 Brno (dále jen jako „Překladatel“) a objednatelem definovaným v dohodě o provedení překladu (dále jen jako „Objednatel“).

2. Překladatel je fyzickou osobou zapsanou do Obchodního rejstříku, jejímž předmětem podnikání je překladatelská a tlumočnická činnost.

3. Objednatel je subjektem, jenž po Překladateli požaduje překlad textu definovaného v dohodě o provedení překladu (dále jen jako „Dílo“).

4. Dohoda o provedení Díla mezi Překladatelem a Objednatelem vzniká podáním objednávky Díla ze strany Objednatele prostřednictvím emailové komunikace a potvrzením této objednávky ze strany Překladatele prostřednictvím emailové komunikace. Obsahem dohody o provedení Díla je zejména rozsah a specifikace poskytovaných služeb, termín plnění a odměna Překladateli za poskytnuté služby (dále jen jako „Dohoda“).

II. Předmět plnění
1. Předmětem plnění je vyhotovení Díla v souladu s Dohodou. Jestliže se Překladatel s Objednatelem nedohodli jinak, je plnění považováno za poskytnuté okamžikem odeslání Díla elektronickou cestou do emailové schránky Objednatele.

2. Objednatel je povinen doručení Díla Překladateli písemně prostřednictvím emailové komunikace při nejbližší příležitosti potvrdit. Jestliže Objednatel Překladatele do 24 hodin od dohodnutého termínu plnění neupozorní na nedoručení Díla, má se za to, že jeho doručení bylo provedeno řádným a včasným způsobem. Za potvrzení o doručení emailu s Dílem se nepovažuje automaticky generovaná zpráva o přečtení emailu ze strany Objednatele. V případě pochybností Objednatele o odeslání Díla je Překladatel povinen Objednateli zaslat přesvědčivý důkaz o jeho odeslání.

3. Překladatel je povinnosti dodržet termín plnění dle Dohody dočasně zproštěn po dobu případného zásahu vyšší moci. Mezi tyto případy patří zejména, ale nikoliv výlučně, nedostupnost připojení k internetu z důvodů zapříčiněných poskytovatelem připojení, výpadky elektrického proudu a přírodní katastrofy. Jestliže zásah vyšší moci může ohrozit termín plnění, Překladatel je povinen o něm Objednatele okamžitě informovat.

III. Práva a povinnosti smluvních stran
1. Překladatel je povinen Dílo vyhotovit s náležitou odbornou péčí a v souladu s případnými instrukcemi Objednatele ohledně odborné terminologie, zkratek, formátování textu, požadovaného formátu dokumentu, jehož je Dílo obsahem a případných dalších podmínek.

2. Jestliže Překladatel dle svého nejlepšího vědomí a svědomí vybere z několika možných termínů pojem, jenž považuje za nejvhodnější, nebude toto posuzováno jako chyba Překladatele, pokud Objednatel Překladateli dříve nesdělil konkrétní terminologii, na jejímž užití trvá.

3. Překladatel je z důvodu zajištění kvality oprávněn po Objednateli vyžadovat vysvětlení nejasných pojmů, zkratek či slovních spojení. Jestliže Objednatel odmítne poskytnout v této záležitosti součinnost, výslovně se zříká možnosti vznést v souvislosti s částí Díla, které se dotaz týká, reklamaci.

4. Objednatel je povinen Překladatele předem upozornit na nutnost Dílo odeslat na emailovou adresu jinou, než je adresa, prostřednictvím níž byla objednávka Díla podána.

IV. Důvěrnost informací
1. Překladatel je povinen zachovávat naprostou důvěrnost veškerých informací týkajících se realizace Díla a jeho obsahu. Tato povinnost se nevztahuje na informace, které byly v okamžiku jejich zpřístupnění Překladateli veřejně známými či dostupnými a dále na informace, které je Překladatel povinen sdělit na základě legislativy, rozhodnutí soudu či podobného orgánu.

2. Z důvodu zajištění důvěrnosti informací je Překladatel povinen zachovávat přiměřenou ochranu svých počítačových a telekomunikačních systémů před narušením třetími stranami. Na žádost Objednatele je Překladatel povinen z těchto systémů odstranit veškeré součásti Díla.

V. Cena, platební podmínky, náhrady
1. Cena za Dílo se stanovuje pro každou zakázku individuálně v závislosti na jejím rozsahu, požadovaném termínu plnění a dalších okolnostech. Překladatel je povinen Objednateli předběžnou cenu za Dílo sdělit před zahájením práce na Díle.

2. Platební podmínky se stanovují u každé jednotlivé zakázky zvlášť dle ujednání mezi Objednatelem a Překladatelem. Úhrada za Dílo vždy probíhá bezhotovostním převodem na bankovní účet Překladatele.

3. V případě zrušení objednávky Díla Překladateli náleží přiměřená odměna v závislosti na aktuálně vyhotovené části Díla.

VI. Vady Díla
1. Dílo má vady za předpokladu, že nebylo poskytnuto v souladu s Dohodou, zejména pokud kvalita Díla neodpovídá jeho účelu či pokud se Dílo po stránce faktické neshoduje s původním textem.

2. Pokud Překladatel vady Díla uzná, je v závislosti na konkrétní domluvě povinen Objednateli poskytnout odpovídající slevu či Dílo opravit. Jestliže se smluvní strany na způsobu řešení reklamace nedohodnou, bude záležitost posouzena nezávislým překladatelem ze seznamu znalců vedeného Krajským soudem v Brně. Náklady spojené s činností tohoto překladatele ponese strana, v jejíž neprospěch bude rozhodnuto.

3. Překladatel odpovídá za vady Díla maximálně do výše ceny zakázky. Odpovědnost Překladatele za veškeré následné škody s výjimkou škod způsobených hrubou či vědomou nedbalostí je vyloučena.

4. Záruční doba na Dílo činí 24 měsíců ode dne plnění.

VII. Závěrečné ustanovení
1. Tyto Podmínky se stávají pro Překladatele a Objednatele závaznými uzavřením vzájemné Dohody mezi Překladatelem a Objednatelem.

V Kuřimi dne 1. listopadu 2022